Bidrag till Laddbox

Den utförliga guiden

I takt med att våra dagliga åtaganden ackumuleras kan det vara svårt att klämma in laddningen av elfordonet i ett redan fullspäckat schema. Det hela gäller framför allt under rusningstid då köerna till laddningsstationerna tenderar att vara betydligt längre än vanligt.

Ett sätt att slippa bemöda sig med “köer” är att låta installera en laddbox som utformats för hemmabruk. Det faktum att man kan välja att ladda fordon hemma sparar massvis med tid, samtidigt som det hela återspeglas av en betydligt lägre kostnad.
Det hela medför att laddningen av elfordonet aldrig mer upplevs som stressfyllt och ångestframkallande, samtidigt som får möjligheten att ägna sig åt betydligt mer meningsfulla aktiviteter. I och ovanstående har marknaden gällande laddboxar kommit att utvecklas markant, där nya modeller presenteras på löpande band!

Som ett led i att sporra ägarna av elfordon till att låta installera en laddbox för hemmabruk har man beslut på regeringsnivå att erbjuda den så kallade “gröna bidraget”, något som används som ett samlingsbegrepp för att beskriva en rad ändamål för vilka bidraget kan tillämpas för.

Den “gröna bidraget” nyttjas för en rad ändamål

Härnäst ämnar vi redogöra för några av de vanligaste tillämpningarna när det kommer till den gröna bidraget:

 • Täcker 50% av kostnaden för en laddbox, något som även inkluderar installation och den materiella som nyttjas för att realisera det hela.
 • Täcker 50% av den associerade kostnaden när det kommer till material och arbete som härleds till installationen av ett system ämnad att lagra egenproducerad energi.
 • Täcker 20% av kostnaden som relateras till arbete och material som nyttjas vid tiden för installationen av ett nätanslutet system som i sin tur drivs av solceller.

En annan viktig aspekt att nämna i sammanhanget är att vid nyttjandet av bidraget behöver man ej ansöka om det hela. I stället kommer den ansvariga installatören att ansvara för det hela, något som även kommer att återspeglas via den faktura som skickas ut till vederbörande.

För att bredda din förståelse ytterligare för ämnet i fråga ämnar vi härnäst diskutera hur skattereduktion kan tillämpas, samtidigt som vi även diskuterar för vilka användningsområden det hela inte kan åberopas för.

Hur effektiviserar man nyttjandet av skattereduktion gällande grön teknik?

Vi nämnde initialt att det inte är längre nödvändigt att ansöka om den gröna bidragit via Naturvårdsverket. Det hela inkluderas som en del av den faktura som installatören/leverantören av laddboxen skickar ut i samband med slutfört arbete.

Många privatpersoner tenderar dock att missa det faktum att den gröna bidraget eller skattereduktioner som den även tenderar att benämnas kan nyttjas både i samband med köpet av laddbox och/eller laddstolpe.

Med andra ord tenderar det hela att projiceras på ett liknande sätt i likhet med ROT-avdraget på. Skillnaden med det hela återspeglas dock av att endast leverantören/installatören av laddboxen i fråga har rätten att ansöka om det hela.

Vi vill återigen göra dig uppmärksam på det faktum att laddboxen/laddstolpen måste beställas från en och samma installatör för att man ska kunna åberopa bidraget gällande grön teknik.

I skrivande stund återspeglas det maximala taket, något som inkluderar både laddboxen och installationsarbetet i form av en summa om maximalt 50 000 kr. Vänligen notera det faktum att summan gäller endast per person och år.

Notera: Skulle man ha betalat in för lite skatt under det gångna året löper man risk för att få avslag på den sökta skattereduktionen. I dessa fall rekommenderas man att söka bidraget via en person som via sin anställning betalat in ansenligt med skatt under det gångna året.

Grundvillkor för skattereduktion

För att kunna ansöka om skattereduktionen i samband med köp och installation av laddbox/laddningsstation behöver man uppfylla en rad villkor:

Godkända fastigheter och objekt:

 • en form av privatägt hushåll som den sökande äger för närvarande.
 • en lägenhet som klass som bostadsrätt som den sökande äger för närvarande.
 • ett fastighetsobjekt under uppbyggnad men som den sökande äger för närvarande.

Villkor för laddningspunkt

 • laddningspunkter skall kunna mäta den förbrukade elen, kombinerat med adekvat debitering för den förbrukade mängden energi.
 • laddningspunkten skall vara utrustad med ett uttag och/eller anslutningsdon vilka faller inom standarden gällande EN 62196-2 för elfordon av typ-2 uttag.
 • laddningspunkten skall vara tillverkade med ett uttag och/eller anslutningsdon som återspeglas av standarden EN 62196-3 gällande elfordon av Combo-typ.

Följande accepteras ej som skattereduktion

I skrivande stund återspeglas en rad situationer där skattereduktion inte kan nyttjas. För att göra dig införstådd med vilka situationer det hela tenderar att återspeglas av kommer vi att belysa det hela i form av följande punkter:

 • ett småhus och/eller en ägarlägenhet som vid tiden för ansökan ägs av individen som önskar nyttja skattereduktionen.
 • en lägenhet som idag upplåtits i form av en bostadsrätt och som idag innehas av den individ som önskar nyttja skattereduktionen.
 • en byggnad som för närvarande står under uppförandet men som även ägs av den individ som begärt själva skattereduktion men som i samband med att det hela uppförts ämnar projicera i form av ett småhus och/eller som en ägarlägenhet.

Ovanstående återspeglar det faktum att skattereduktion gällande installation av grön teknik omfattar ej så kallade näringsfastigheter i och med att det hela räknas ej som en form av bostad.

Notera: Vi vill även betona det faktum att i samband med betalning av fakturor måste det hela projiceras i form av en elektronisk metod. Man kan således ej finansiera det hela via kontanter.

Andra användningsområden för Skattereduktion

Även om skattereduktionen används flitigt i samband med köpet och installation av laddbox har den även kommit att öka i användning inom en rad andra sfärer. För närvarande dominerar två specifika kategorier, nämligen solceller och lagring av energi.

Installation av solceller

På senare tid har installationen av solceller ökat markant, något som även kommit att medföra att privatpersoner i en allt större omfattning söker skattereduktion i samband med installation av dessa.

Det som man dock behöver komma ihåg är att den skattereduktion som det hela kan åberopas för betydligt lägre än den som kan sökas i samband med köp och installation av en laddbox ämnad för privat bruk.

Ett annat element som behöver nämnas i sammanhanget är att den nämnda procentsatsen i from av 15% avser både kostnaden gällande installation och material.

Lagring av energi

En annan vanlig tillämpning när det kommer till skattereduktion härleds till lagring av energi. Det hela ska dock tilläggas kan endast åberopas om den lagrade energin ämnar nyttjas för eget bruk.

För att nämna ett konkret exempel kan skattereduktion nyttjas vid köpet och installationen av ett batteri som ämnar nyttjas för att lagra den insamlade energin. I detta fall kommer man dock kunna tillämpa en betydligt högre skattereduktion i form av 50%.

Vänligen notera att man alltid bör ta reda på vad som gäller i din enskilda fallet innan man väljer att ansöka om skattereduktion eftersom det hela kan ha kommit att ändras vid tiden som man väljer att söka bidraget.

Principen “först till kvarn” gäller

Med stöd av de uttalandet som den svenska regeringen publicerat har man i skrivande stund öronmärkt 200 miljoner för ändamålet i fråga. Det man dock behöver nämna är att summan avser hela kalenderåret, något som innebär att när den allokerade summan betalas ut kommer man snällt att behöva finna sig i att vänta till nästa kalenderår.

Vi rekommenderar således att man gör sig införstådd med mängden av den allokerade skattereduktionen som för närvarande finns att tillgå innan man väljer att söka den så kallade “gröna energibidraget”.

Självfallet kan bidraget komma att öka i mängd, men i och med att installationen av solceller, laddboxar, lagringslösningar m.fl. växer för varje dag som går, är det knappast en vild gissning att det kommer bli svårare och svårare att lägga beslag på den åtråvärda skattereduktionen

Vanliga frågor

I följande kapitel kommer vi att besvara de vanligaste frågorna vilka härleds gällande bidraget till laddbox.

Vad innebär termen den gröna avdraget i praktiken?
När det kommer till den gröna bidraget härleds det hela till en subventionerad statligt avdrag som ämnar nyttjas i samband med installationen av miljövänliga och energisparande lösningar. Det hela omfattas b.la köpet och installationen av laddbox, solceller, lagring av den energi som man producerat på egen hand m.fl. För att göra dig införstådd med inom vilket avseende det hela kan nyttjas rekommenderar vi att man besöker Skatteverkets webbplats.
Hur stor skattereduktion kan man söka i samband med köp/installation av laddbox?
I samband med att denna text utformas erbjuder man möjligheten till att söka upp till 50% när det kommer till den subventionerade skattereduktionen. Vi vill även uppmärksamma dig på det faktum att skattereduktion avser både själva köpet och installationen av enheten i fråga. Vänligen uppmärksamma att det hela innebär att man måste använda sig av en och samma leverantör – både för när det kommer till köpet av laddbox och installationen av enheten i fråga.
Hur går man tillväga för att söka skattereduktion gällande köp och/eller installation av laddbox?
Som privatperson behöver man ej åberopa en ansökningsprocess eftersom det hela hanteras av den ansvariga leverantören/installatören. När det kommer till kommersiella aktörer, bostadsföreningar m.fl är det nödvändigt att besöka Naturvårdsverkets-webbplats, där man får ta del av information för inom vilka områden det hela kan åberopas, men även hur man rent konkret går tillväga för att initiera processen.
Vilka typer/modeller av laddboxar omfattas skattereduktion av?
De grundkrav vilka definieras när det kommer till typer och/eller modeller återspeglas av de laddningspunkter vilka tillverkats med stöd gällande mätning av den förbrukade mängden el, inklusive den debiterbara mängd el som vederbörande förbrukat. Det ska även tilläggas att de laddningspunkter vilka återspeglas av uttag och/eller anslutningsdon som härleds till den så kallade EN 62196-2 (typ-2) och/eller EN 62196-3 (Combo).
Kan man söka skattereduktion om man väljer att installera laddboxen på egen hand?
Den svenska lagen stipulerar att privatpersoner ej har tillstånd att installera en laddbox på egen hand, såvida man ej innehar en nödvändig behörighet för det hela. Detta baseras på faktumet att en laddbox vanligtvis behöver kopplats till huvudsäkring, något som i sin tur medför kontakt med högspänning. Vid felhantering kan det hela medföra fara för både personer och den omkringliggande omgivningen, något som är just anledningen till att man behöver använda sig av en auktoriserad installatör.
Hur ofta kan man ansöka om skattereduktion?
Den svenska lagen stipulerar för närvarande att privatpersoner får endast söka skattereduktion en gång per person/hushåll. Detta medför således att om man vid ett senare skede väljer att införskaffa en extra laddbox så kommer man ej att kunna söka skattereduktionen. För mer information gällande de regler vila gäller för det hela rekommenderar vi att man besöker Skatteverkets webbplats.
Vilka aspekter diskvalificerar en från att söka bidrag till laddbox?
När det kommer till de vanligaste villkor gällande sökande av skattereduktion avsedd för laddbox härleds det hela till de till installationer som nyttjas av flera hushåll, mobila laddningspunkter, återställningsarbete som krävs efter att installationen av laddbox slutförts, inklusive de kostnader vilka klassificeras i form av resor, projektering och maskiner.
Hur påverkar skattereduktionen den personliga deklarationen?
När det kommer till den så kallade skattereduktionen gällande grön teknik som nyttjas under kalenderåret kommer det att existera en förmarkerad ruta gällande den personliga deklarationen för den nästkommande kalenderåret. Den definitiva skattereduktionen begärs först och främst i samband med att man skickar in sin deklaration. Vänligen kom ihåg även att kontrollera att det angivna beloppet stämmer in adekvat.