Installera Laddbox

Allt du behöver veta om att installera en laddbox

Laddboxen har under endast några år kommit att utgöra en av de viktigaste delarna av ett hushåll, framför allt när det kommer till ägare av EV-fordon. Via laddboxen är det betydligt smidigare och enklare att ladda sitt elfordon – samtidigt som man kan ägna sig åt något mer meningsfullt.

Man behöver dock nämna att det är fullt möjligt att ladda sitt elfordon via det traditionella vägguttaget. Dock avråder den svenska Elsäkerhetsverket från att tillämpa denna metod eftersom det i regel överbelastar fastighetens elnät.

Vi är av den uppfattningen att en laddbox, förutom att erbjuda möjligheten till att ladda fordonet betydligt smidigare, snabbare och enklare även graderar fastighetens elnät mot överbelastning – något som ibland kan resultera i livshotande tillstånd.

För att bredda din förståelse kring ämnet i fråga, samtidigt som du bekantar dig med de element vilka härleds till installationen av en laddbox kommer vi i denna guide att förse dig med allt som du behöver veta och lite därtill!

Laddbox bäst i test

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Laddbox hemma

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Installation

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Lastbalansering

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Grön teknik bidrag

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Köp laddbox

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Vilka delar återspeglas en laddbox installation av?

En laddbox installation tenderar att återspeglas av en rad delar, där den sammanlagda kostnaden projiceras via den offert som installatören förser en med innan själva installationen påbörjas.

Som konsument kommer man via offerten att förutom att få en överblick gällande de kostnader som det hela avser, även erhålla möjligheten till att få en insyn i vilka delar själva installation återspeglas av.

Enligt våra efterforskningar tenderar dock installationen i fråga att utgöras av ett antal specifika punkter vilka på en generell plan tenderar att projiceras i form av nedanstående punkter:

 • Håltagning: Den standardmässiga installationen återspeglas av håltagning i existerande material. Dock avgränsas sig installationen till håltagning i trä, gips och/eller lättbetong. För betydligt mer svårarbetade material, så som armerad betong kommer installatören vanligtvis att debitera en extra kostnad.
 • Fastmontering: Det hela omfattas vanligtvis av att man monterar fast den valda laddboxen via den utvalda fastigheten och/eller objektet. Det hela projiceras vanligtvis av att förankra det hela via den monteringssats som medföljer produkten.
 • Kablage: En annan del som ingår i grundinstallationen projiceras i form av kabeldragning från huvudsäkring till laddboxen. När det kommer till kablaget tenderar de flesta installatörer att avgränsa sig till en längd på maximalt 20 meter. *
 • Jordfelsbrytare: Om installatören bedömer det som nödvändigt kommer en jordfelsbrytare att installeras utan extra kostnad. Det hela projiceras vanligtvis i form av en jordfelsbrytare av typ-A.
 • Genomgång: Denna steg återspeglas av uppstart, test och en kort genomgång av de funktioner som härleds till laddboxen. Installatören skall säkerställa att laddboxen fungerar adekvat innan det hela överlämnas till slutkund.
 • Städning: Installatören kommer i regel att samla in den bråte och material som blivit kvar efter installation. Dock kommer ej vederbörande att ägna sig åt städning som exempelvis återspeglas av fasadrengöring.

*För varje ytterligare meter som behöver tillämpas applicerar man vanligtvis en extra kostnad.

Funderingar innan beställning

Innan man bestämmer sig för att beställa en laddbox bör man först och främst reflektera över ett antal element vilka man behöver komma underfund med. Härnäst kommer vi att redogöra för var och en av dessa övergripande för att du enklare ska kunna bilda dig en uppfattning kring ämnet i fråga:
Typ: Innan man beställer hem laddboxen behöver man först och främst undersöka huruvida typen i fråga går i linje med de personliga preferenserna. Man bör exempelvis ta reda på vilken typ av uttag som laddboxen i fråga har stöd för.

 • Installatör: För att man ska kunna åberopa skattereduktionen behöver den leverantör som säljer laddboxen även utföra installationen av det hela. Självfallet kan man välja andra installatörer men då kommer man ej kunna åberopa reduktionen, något som för övrigt återspeglas av en procentsats om 50%!
 • DC-skydd: Det hela refererar till en funktion som ämnar eliminera potentialen för läckage av likström. Även om det fortfarande säljs laddboxar utan denna funktion tenderar de flesta nyare modeller att återspeglas av DC-skydd i deras grundutförande.
 • Jordfelsbrytare: Vid installation av en laddbox måste det hela följa de regler vilka återspeglas i SS 436 40 00. Med andra ord måste en godkänd jordfelsbrytare finnas utplacerad. Vänligen rådgör alltid med ansvarig installatör för att undvika onödiga kostnader vid ett senare skede.

Ovanstående utgör de funderingar vilka man bör reflektera över närmare innan man väljer att beställa hem laddboxen. Självklart kan det finnas andra element vilka man själv anser väga tungt inom sammanhanget och som man således bör ägna en närmare tanke åt.

Vad bör man fokusera på vid valet av laddbox?

Innan man går vidare till beställningen av laddboxen bör man fokusera först på att redogöra för ett antal element vilka i sin tur kommer hjälpa en att ta ett rättmätigt beslut. För att underlätta processen ämnar vi härnäst definiera en lista som vi hoppas ska kunna bidra till en enklare urvalsprocess!

 • Laddningseffekt: Effekten gällande de laddboxar vilka säljs på den svenska marknaden definieras i form av kW (kilowatt). Laddningseffekten baseras således på den kapacitet som både elfordonet och huvudsäkringen klarar av att hantera.
 • Huvudsäkring: De flesta av svenska hushållet förfogar över en huvudsäkring som projiceras av 20 – 25 A (ampere). Med andra ord kommer en laddbox 2,7 KW, som för övrigt återspeglas av en kapacitet av 16 A (ampere) räcka gott och väl för de flesta hushåll.
 • Lastbalanserare: Även om kostnaden för en lastbalanserare kan upplevas som onödig kommer det hela att återbetala sig ganska snabbt. En lastbalanserare kommer nämligen att bespara en från en massa huvudbry, något som b.la säkerställer överbelastningar på hushållets huvudsäkring.
 • Funktioner: Den funktionsmässiga aspekten baseras främst på hur teknisk lagd man är. Är man en person som nöjer sig med att plugga in laddkabeln räcker det med en förhållandevis minimalistisk laddbox. Är man å andra sida intresserad av teknik är en modell med betydligt högre andel funktioner att föredra.
 • Uttag: För att säkerställa att laddboxen i fråga är bakåtkompatibel bör man fokusera på att beställa hem en laddbox med stöd för både typ-1 och typ-3 uttag. En tumregel är att alltid undersöka den typ av uttag som elfordonet i fråga tillverkats med.

Vikten av en adekvat lastbalanserare

En lastbalanserare ämnar fördela den ström som finns att tillgå mellan fastigheten och elfordonet, något som i sin tur medför att man ej behöver bekymra sig över nämnvärt när det kommer till överbelastningar av elnätet.

Lastbalanseringen i fråga uppnås genom att tillämpa en “effektvakt”, något som i sin tur nyttjas till att adekvat mängd ström som nyttjas i själva fastigheten vid den valda tidpunkten.

För att du enklare ska få en förståelse för vikten av laddbox kommer vi härnäst att återspegla det hela i form av tabeller, där vi redogör laddboxens kapacitt med och/eller utan lastbalanserare.

Laddboxar utan lastbalanserare

Tabellen nedan definierar den maximala effekten som en laddboxar utan lastbalanserare kan generera.

Huvudsäkring Laddbox 1-fas (max. effekt) 3-fas (max. effekt)
35 A 32 A 7,4 kW 22 kW
25 A 20 A 4,6 kW 14 kW
20 A 16 A 3,7 kW 11 kW
16 A 10 A 2,3 kW 6,9 kW

 

Laddboxar med lastbalanserare

I nedanstående tabell definierar vi den maximala effekten som man kan förvänta sig att få ut när det kommer till de laddboxar vilka återspeglas av en laddbox.

 

Huvudsäkring Laddbox 1-fas (max. effekt) 3-fas (max. effekt)
35 A 32 A 7,4 kW 22 kW
25 A 24 A 5,7 kW 17 kW
20 A 20 A 4,6 kW 14 kW
16 A 16 A 3,7 kW 11 kW

 

Baserat på ovanstående tabeller kan vi notera att man får en betydligt högre effekt när det kommer till laddboxar av typ-3 med lastbalanserare i jämförelse med laddboxar utan laddbox.

En annan aspekt värd att nämna i sammanhanget är att laddboxar av typ-3 är även i de flesta fall bakåtkompatibla. Det hela innebär således att man kommer även att kunna ladda fordon av typ-1. 

Den maximala laddningseffekten

När det kommer till den maximala laddningseffekten beror det hela framför allt på den huvudsäkring som fastigheten i fråga återspeglas av. Vi kommer således härnäst att redogöra för de laddningseffekter vilka man kan förvänta sig att uppnå baserat på de förutsättningar vilka existerar för närvarande.

 

Huvudsäkring Fas Ombordskapacitet (fordon) Kapacitet (laddbox) Max. effekt
16 A 3-fas 16 A (11 kW) 22 kW 6,9 kW / 11 kW 
20 A 3-fas 16 A (11 kW) 11 kW 11 kW / 11 kW
25 A 3-fas 32 A (22 kW) 11 kW 14 kW* / 17 kW*
35 A 3-fas 32 A (22 kW) 22 kW 22 kW* / 22 kW*
16 A 1-fas 16 A (3,7 kW) 11 kW 2,3 kW / 3,7 kW
20 A 1-fas 16 A (3,7 kW) 11 kW 3,7 kW / 3,7 kW
20 A 1-fas 32 A (7,4 kW) 22 kW 3,7 kW / 4,6 kW*
25 A 1-fas 32 A (7,4 kW) 22 kW 4,6 kW* / 5,7 kW*
35 A 1-fas 32 A (7,4 kW) 22 kW 7,4 kW* / 7,4 kW*


*Vänligen notera att för den angivna effekten behöver även den existerande kablaget återspeglas av tillräcklig kapacitet. Det hela ska tilläggas är sällan något som ingår i grundinstallationen utan debiteras i form av en extra kostnad. Vi vill även uppmärksamma dig om att de värden vilka återspeglas i kategorin “Max. effekt vid laddning”.

Checklista vid installation av laddbox

Nedan återger vi en kort checklista gällande de punkter man behöver komma ihåg när det kommer till installationen av laddbox:

 1. Säkerställ att laddboxen i fråga är kompatibel med elfordonet i fråga.
 2. Använd samma installatör/leverantör för att kunna nyttja skattereduktionen.
 3. Investera i en laddbox med lastbalanserare för att undvika överbelastningar på elnätet.
 4. Vid nedgrävning av kabel måste det finnas adekvata förutsättningar för att kunna realisera det hela.
 5. Undersök att installatören följer de riktlinjer vilka återges i SS 436 40 00.

Vanliga frågor

Härnäst ämnar vi besvara de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att reflektera över när det kommer till installationen av laddbox.

Vad innebär en fast installation av laddboxen i fråga?
En så kallad fast installationen projiceras i själva verket av att laddboxen kopplas direkt till huvudsäkringen. Vänligen notera även att man måste använda sig av samma leverantör/installatör för att kunna åberopa skattereduktion upp till 50%. Man kan självfallet välja andra installatörer men kommer som redan nämnts ej att kunna åberopa den gröna avdraget för både laddboxen och installationsarbetet.
Är det krav på att närvara fysisk i samband med installation av laddboxen?
Det finns inga juridiska krav på att närvara fysiskt när det kommer till installationen av en laddbox. Dock är det rekommenderat att man står till förfogande samtidigt som elfordonet finns att tillgå eftersom det kommer göra det enkelt att testa själva laddboxen i samband med att installationen slutförts. Det hela kommer även att eliminera risken för dolda fel vilka kan komma att fördröja nyttjandet av enheten.
Kan man välja att gräva ned kabeln mellan laddboxen och huvudsäkringen?
Även om det är i lagens bemärkelse tillåtet att gräva ned kabeln mellan laddboxen och huvudsäkringen återspeglas sällan grundinstallation av det hela. För att det hela ska kunna realiseras måste man antingen utför grävarbete på egen hand eller välja att debiteras den extra kostnad som installatören debiterar för arbetet i fråga. Vi rekommenderar dock att man tar in flera offerter för att få en bild över huruvida installatörens offert är marknadsmässig.
Vilka elementära krav måste uppfyllas vid installation av laddbox?
Den första kravet gällande installation av laddbox härleds till att tillämpa det hela via separata säkringar. Vidare behöver det hela kombineras vi en egen jordfelsbrytare. I samband med installation tenderar man att tillämpa en “personskyddsbrytare”, något som i själva verket är en säkring och jordfelsbrytare i en och samma produkt. Vänligen notera att vid nyare fastigheter är det möjligt att integrera en “personskyddsbrytare” direkt via huvudsäkringen.
Måste laddboxen i fråga återspeglas av 3-fas?
I skrivande stund är det ej reglerat av lagen att man faktiskt måste installera en laddbox i from av 3-fas. Sanningen är den att det går lika bra att installera en laddbox som återspeglas av 1-fas. Vi rekommenderar dock att man bör sträva efter att köpa in en laddbox som stödjer 3-fas efter man då får ut en betydligt högre effekt i jämförelse med laddboxar vilka produceras av 1-fas.
Är man juridiskt skyldig att söka bygglov vid installation av laddbox?
På en generell plan existerar det ej några juridiska riktlinjer när det kommer till installationen av en laddbox ämnad för privat bruk. Dock kan man komma att behöva gardera sig mot framtida tvister om laddboxen i fråga bedöms vara betydligt större än vanligt. Lyckligtvis återspeglas de flesta laddboxar idag av en kompakt utformning, något som innebär att bygglov bör endast vara nödvändigt under ytterst exceptionella tillämpningar.
Vad kostar det att installera en laddbox?
När det kommer till kostnad för att installera laddbox härleds det hela framför allt till modellen man valt, men även huruvida installationen i fråga kräver en till specifika tillämpningar där grävning, extra kablage m.fl. ingår. Dock kommer man att kunna dra av 50% av kostnad gällande laddboxen och installationsförfarandet, något som innebär att man i slutändan kommer undan betydligt billigare med tanke på vad man får ut av det hela.